كنترل فرآیند آماري

STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC)

اگر قرار باشد يك محصول مشخصات مورد نظر مشتري را دارا باشد آنگاه اين محصول بايد بوسيله يك فرايند پايدار يا تكرارپذير توليد گردد.

به عبارت ديگر

فرآيند توليد بايد از تغييرپذيري كمي در حول مقدار هدف يا

 ابعاد اسمي(Nominal Dimensions)  مشخصات كيفي محصول يا خدمت برخوردار باشد.

كنترل فرآيند آماري مجموعه اي قدرتمند و توانا از ابزار حل مشكل است كه در ايجاد ثبات در فرآيند و بهبود كارآيي از طريق كاهش تغييرپذيري مفيد واقع مي گردد

در هر فرآيند مقدار خاصي تغييرپذيري   به طور ذاتي وجود دارد.

      اين تغييرپذيري ذاتي در اثر انباشته شدن مجموعه زيادي از انحراقات كوچك و غيرقابل اجتناب به وجود مي آيد.

       در كنترل كيفيت آماري اين تغييرپذيري را معمولا به عنوان يك سيستم پايدار مي شناسيم. فرآيندي كه فقط در حضور انحرافات تصادفي عمل كند را فرآيند تحت كنترل آماري نامند.

منابع ايجاد تغييرپذيري در فرآيند كه شامل انحرافات تصادفي نيست را انحرافات با دليل(Assignable Causes) نامند

    فرآيندي كه در حضور انحرافات با دليل عمل كند را فرآيند خارج كنترل نامند.

 

ابزار هفتگانه SPC

The Magnificent Seven

 

1-هيستوگرام

2-برگه كنترل

3-نمودار پارتو

4-نمودار علت ومعلول

5-نمودار تمركز نقصها

6-نمودار پراكندگي

7-نمودار كنترل

 

كنترل كردن يك كيفيت به زبان آماري

1-توزيع، طبيعي(نرمال) باشد

2-مركزيت آن منطبق بر هدف باشد

3-پراكندگي توزيع كم باشد

 

 

 

نوشته شده توسط حدیث در چهارشنبه چهاردهم شهریور ۱۳۸۶ ساعت ۲۲:۳۳ بعد از ظهر | لینک ثابت |